WING CHOON PATTERN NAMES

Siu Lin Tou

Siu Lin Tou


Little Beginning -- Siu Lin Tou

A. Double Worshipping Buddha - Seong Pai Fatt
1. Scissors Hands - kow chin sau
2. Double Worshipping Buddha - seong pai fatt
3. Separate Hands - feng sau

B. Sun-Character Fist - Yeit Zi Khuen
1. Mirror Hand - tan sau
2. Buddha Palm - fatt cheong
3. Sun-Character Fist - yeit zi khuen
4. Sink Bridge - cham kiew
5. Thrust Fingers - phew chee
6. Wave Hand - pai sau
7. Small Circle Hand - siu huin sau

C. Thrice Wave Hands - Sam Bai Sau
1. Thrice Wave Hands - sam bai sau
2. Reverse Jab - fan chap
3. Sink Bridge - cham kiew
4. Thrust Fingers - phew chee
5. Sink Bridge - cham kiew
6. Reverse Palm Thrust - chan cheong
7. Small Circle Hand - siu huin sau

D. Buddha Palm - Fatt Cheong
1. Buddha Palm - fatt cheong
2. Bow Hand - kung sau
3. Grip Hand - lap sau
4. Thrust Palm - that cheong
5. Sink Bridge - cham kiew
6. Thrust Fingers - phew chee
7. Sink Bridge - cham kiew
8. Ginger Punch - keong zi chuoi
9. Small Circle Hand - siu huin sau

E. Spread Wings - Chin Yik
1. Press Palm - ngat cheong
2. Spread Wings - chin yik
3. Double Fold Hands - seong khun sau
4. Open Screen - hoi ping
5. Double Leaning Hands - seong thap sau
6. Horn Hands - ngow kok sau
7. Double Tame Hands - seong fuk sau
8. Double Lift Hands - seong thai sau
9. Sink Bridge - cham kiew
10. Thrust Fingers - phew chee
11. Sink Bridge - cham kiew
12. Reverse Palm Thrust - chan cheong

F. Escort Hand - Pong Sau
1. Escort Hand - pong sau
2. Reverse Palm Strike - fan cheong
3. Sink Bridge - cham kiew
4. Reverse Palm Thrust - chan cheong
5. Cover Hand - kam sau
6. Bow Hand - kung sau
7. Cover Hand - kam sau
8. Phoenix-Eye Fist - fong ngan khuen

G. Chopping Hand - Phat Cheong
1. Chopping Hand - phat cheong
2. Sweep Hand - phit sau
3. Mirror Hand - tan sau
4. Bridge Hand - cham kiew
5. Thrust Fingers - phew chee

H. Slap Hand - Pak Sau
1. Slap Hand - pak sau
2. Stamp Palm - yein cheong
3. Mirror Hand - tan sau
4. Circle Hand - huin sau
5. Slice Palm - cheit cheong
6. Small Circle Hand - siu huin sau

I. Double Worshipping Buddha
1. Slicing Hand - phiet sau
2. Scissors Hands - kow chin sau


Cham Kiew

Cham Kiew

Searching for Bridge - Cham Kiew

A. Chopping Palm - Phet Cheong
1. Chopping palm - phat cheong
2. Hook Hand - ngow sau
3. Reverse Jab - fan chap
4. Sink Bridge = cham kiew
5. Thrust Fingers - phew chee
6. Sink Bridge - cham kiew
7. Ginger Punch - keong zi kuen

B. Tiger Claw - Fu Chow
1. Chopping Palm - phat cheong
2. Sweep Hand - phit sau
3. Escort Hand – pong sau
4. Reverse Palm-Strike - fan cheong
5. Sink Bridge - cham kiew
6. Reverse Palm Thrust - chan cheong
7. Cover hand - kam sau
8. Bow Hand - kung sau
9. Cover Hand - kam sau
10. Phoenix-Eye Fist - foong ngan kuen
11. Tiger Claw - fu chow
13. Flick Hand – thiew sau
12. Butterfly Palms – wu tip cheong
13. Grip Hand - lap sau
14. Circle Hand - huin sau

C. Support Hand - Chang Sau
1. Lift Hand - thok sau
2. Jab Hand - chap sau
3. Knock Hand - pheng sau
4. Sink Bridge - cham kiew
5. Thrust Fingers - phew chee
6. Sink Bridge - cham kiew
7. Reverse Palm Thrust - chan cheong

D. Thrust Kick - Thang Thuei
1. Thrust Kick - thang thuei
2. Thrust Fingers - phew chee
3. Lift Palm - thok cheong
4. Reverse Palm Thrust - chan cheong
5. Sun-Character Fist - yeit zi kuen
6. Circle Hand - huin sau

E. Leaning Hand - Thap Sau
1. Leaning Hand - thap sau
2. Vertical Elbow - khei chang
3. Hand Sweep - chin zi
4. Leak Hand - lau sau
5. Slice Palm - chit cheong
6. Phoenix-Eye Fist - foong ngan kuen
7. Cover Hand - kam sau

F. Jab Fist - Chap Kuen
1. Taming Hand - fu sau
2. Jab Fist - chap kuen
3. Hanging Fist - kwa choui
4. Horizontal Elbow - phein chang
5. Vertical Elbow - khei chang
6. Thrust Kick - thang thuei
7. Cockerel Kick - chang kei thuei
8. Thrust Kick - thang thuei
9. Thrust Fingers - phew chee
10. Phoenix-Eye Fist - foong ngan kuen
11. Taming Hand - fok sau
12. Phoenix-Eye Fist - foong ngan kuen
13. Cover Hand - kam sau
14. Circle Hand - huin sau


Phew Chee

Phew Chee

Thrusting Fingers - Phew Chee

A. Plough Hand - Gang Sau
1. Cover Hand - kam sau
2. Plough Hand - gang sau
3. Mirror Hand - tan sau
4. Butterfly Palms – wu tip cheong
5. Circle Hand - huin sau

B. Worshipping Buddha - Pai Fatt
1. Mirror Hand - tan sau
2. Thrusting Fingers - phew chee
3. Worshipping Buddha - pai fatt
4. Double Pierce Palm - seong chap cheong
5. Press Palm - ngat cheong

C. Flank-Breaking Palm - Phor Pai Sau
1. Grip Hand - lap sau
2. Plough Hand - gang sau
3. Flank-Breaking Palm - phor pai sau
4. Mirror Hand - tan sau
5. Press Fall Man - ngat tou yong
6. Cover Hand - kam sau

D. Reverse Palm Strike - Fan Cheong
1. Reverse Palm Strike - fan cheong
2. Phoenix-Eye Fist - foong ngan kuen
3. Hanging Fist - kwa choui

E. Thrusting Fingers - Phew Chee
1. Thrusting Fingers - phew chee
2. Continuous Thrusting Fingers - lin wan phew chee
3. Ginger Fist - keong zi choui
4. Low Jab Punch - ha chap choui
5. Flank Hand Jab Punch - pai sau chap choui
6. Retreat Step Jab Punch - theui pou chap choui
7. Turn Step Strike – chuin pout a

F. Rushing Wings - Phok Yik
1. Rushing Wings - phok yik
2. Double Lift Hands - seong thai sau
3. Thrust Kick - thang theui
4. Separate Palms - feng cheong
5. Double Jab Fists - seong chap choui
6. phoenic-Eye Fist - foong ngan kuen

G. Hammer Fist - Thap Choui
> 1. Circle Hand - huin sau
2. Cover Hand - kam sau
3. Flick Finger - thiew zi
4. Hammer Fist - thap choui

LINKS

Wing Choon Course Review

Courses and Classes